Book to Read : EQ ดี อารมณ์ดี ชีวิตสดใส | Issue 163 : MiX Magazine It's man man's world!
Book to Read : EQ ดี อารมณ์ดี ชีวิตสดใส | Issue 163

EQ ดี อารมณ์ดี ชีวิตสดใส เทคนิคการบริหารอารมณ์ภาคปฏิบัติ ที่มาจากประสบการณ์จริง และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที ผู้เขียนได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาเดิม และเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ให้ทันยุคสมัยมากขึ้น รวมถึงได้นำเอาประสบการณ์ตรงที่ได้จากการให้คำปรึกษา การโค้ช การพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดานักศึกษา คนทำงาน ไปจนถึงผู้บริหาร เจ้าของกิจการ มานำเสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจ รู้เท่าตามทันทั้งอารมณ์ของตัวเองและอารมณ์ของคนอื่น สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ทั้งเราและเขาได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้น!


EQ ดี อารมณ์ดี ชีวิตสดใส
ณรงค์วิทย์ แสนทอง เขียน
สำนักพิมพ์ Change+