EDITOR’S PAGE

EDITOR’S PAGE

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความทุกข์ยากของประชาชนอย่างไม่เคยมีวันหยุดและรอไม่ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการ เพื่อเป็นการขจัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ปวงประชา โครงการหลวงดอยคำ เป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาวไทยภูเขาและประชาชนอย่างถ้วนทั่ว ผมและทีมงาน MiX MAGAZINE โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยคำเชิญของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี ทำให้พวกเราทุกคนทราบว่ากว่าจะมีวันนี้ พระองค์ท่านต้องข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่าด้วยความยากลำบาก รวมถึงต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงใด จนมีคำพูดกล่าวของชาวเขาว่า ไม่มีภูเขาลูกใดที่พระองค์ท่านไม่เคยย่างกรายไปถึง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้ ผมจึงขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชดำรัส ในเรื่องโครงการที่ช่วยเหลือชาวเขา เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๑๗ พระราชดำรัสความว่า 

“...เรื่องที่ช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูก สิ่งที่จะเป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการเช่นนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม อยากที่จะให้ผู้ที่อยู่ในที่ทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าเราสามารถที่จะช่วยชาวเขาให้ปลูกพืชผลที่เป็นประโยชน์มาก เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด ปลูกฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบการสูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูกที่อาจทำให้บ้านเมืองเราไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดี และปลอดภัยได้อีกทั้งประเทศ เพราะว่าถ้าเราสามารถทำโครงการนี้ให้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง สามารถที่จะมีการอยู่ดีกินดีพอควรและสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดิน ให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก...” 

นับจากนี้ทุกทิวาและราตรี ประโยชน์สุขต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านมอบให้แก่ปวงประชา จะต้องตราไว้ในดวงใจ ตราบนิจนิรันด์

ชโลทร ศิวารัตน์, บรรณาธิการบริหาร, mixmagazine