EDITOR’S PAGE

EDITOR’S PAGE

ในโอกาสที่ MiX MAGAZINE ฉบับนี้ เป็นฉบับครบรอบ 10 ปี ของการได้เป็นส่วนหนึ่งในบรรณพิภพแห่งนี้ ผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ซึ่งมีใจความว่า “หนังสือเป็นการสะสมความรู้ และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้าง ทำมา คิดมา แต่โบราณกาล จนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้”

นี่คือสัจธรรม เพราะหากมองไปที่ใด ที่มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า วิวัฒนาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือแม้แต่นวัตกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ล้วนเริ่มต้นจากหนังสือทั้งสิ้น ต้องไม่ลืมนะครับว่าโลกแห่งจินตนาการในวัยเด็กจนถึงปัจจุบันนี้ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอด้วยหนังสือ หรือแม้แต่ในบางโอกาส หนังสือก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ได้อย่างดีที่สุดอีกด้วย และเชื่อไหมครับว่า หนังสือเคยถูกเลือกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ที่มีการออกแบบสอดคล้องกับสรีระของมนุษย์ที่สุดในรอบ 1,000 ปี ไม่เพียงเท่านั้น หนังสือยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มชีวิต และพามนุษย์ก้าวข้ามพรมแดนของความรู้สึกนึกคิดที่เคยถูกพันธนาการออกไปได้อย่างสิ้นเชิง ถึงแม้วันนี้หนังสือจะมีผลกระทบจากปัจจัยอื่นใดก็ตาม แต่ผมก็ยังเชื่อมั่นเสมอว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเปิดโลกแห่งจินตนาการนี้จะเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้และปัญญา ที่จะคงอยู่จนตราบนานเท่านาน ถ้าหากหนังสือไม่ถูกนำมาเป็นของสะสมเพียงอย่างเดียว

ชโลทร ศิวารัตน์
บรรณาธิการบริหาร

ชโลทร ศิวารัตน์, บรรณาธิการบริหาร, mixmagazine