The Fog  Catcher

The Fog Catcher

ผลงานที่ผมได้กล่าวถึงนี้มีชื่อว่า Fog Catcher เป็นผลงานนวัตกรรมที่ออกแบบโดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป้าหมายในการเก็บกักและอนุรักษ์น้ำไว้ใช้งาน จากสภาพบรรยากาศที่เบาบางในแต่ละพื้นที่ 

โดยคณะที่ทำวิจัยได้ศึกษาสภาพพื้นที่และภูมิอากาศในแต่ละประเทศ และมองหาลักษณะความเป็นไปได้ จากนั้นจึงได้ทำการออกแบบเจ้า Fog Catcher นี่ขึ้นมา ซึ่งรูปลักษณ์นั้นไม่มีอะไรมากครับ มันมีลักษณะเหมือน “แห” จับปลา แต่เจ้าแหนี้
มีความละเอียดของการถักทอสูงมากถึงชั้น “ไมครอน” เมื่อนำไปกางไว้ในบริเวณที่มีหมอกเยอะ ผลที่ได้ก็คือ “แห” ดังกล่าวจะทำการจับละอองน้ำที่อยู่ในอากาศทั้งหมดที่พัดผ่าน เสมือนเป็นน้ำค้างไหลลงสู่แท้งค์น้ำที่รองรับอยู่ด้านล่าง และน้ำที่ได้นี้เป็นน้ำบริสุทธิ์สามารถดื่มรับประทานได้ อีกทั้งยังสามารถเก็บสะสมสำรองไว้ใช้งานในแต่ละวันนั่นเอง

ผลงานดังกล่าว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเปรู เมือง “ลิมา” เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ายากจนและแห้งแล้งติดอันดับของโลก นาย Abel Cruz ผู้นำชุมชนได้นำเอานวัตกรรมออกแบบนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือชุมชน โดยสภาพอากาศในบริเวณนั้นเป็นทะเลทราย พอตกกลางคืนจะมีความหนาวเย็นและมีความชื้นในอากาศมาก เจ้า Fog Catcher ได้ทำการเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บน้ำได้ถึง 200-400 ลิตร ต่อหนึ่งการติดตั้งทำให้เมืองที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาและสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งในปัจจุบันนี้หลาย ๆ ประเทศในแถบอเมริกาใต้ได้นำผลงานการออกแบบนี้ไปใช้เพื่อแก้ไขสภาพแห้งแล้ง และเพื่อรักษาอนุรักษ์กักเก็บน้ำไว้ใช้งานอีกด้วย 

ผลงานการออกแบบอันน่าทึ่งมาจากแรงผลักดันของสภาพสังคมมาสู่แนวคิดเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง