อย.แจง​ ผ้าอนามัยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย เป็นสินค้าควบคุม ไม่เก็บภาษีเพิ่ม

อย.แจง​ ผ้าอนามัยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย เป็นสินค้าควบคุม ไม่เก็บภาษีเพิ่ม

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม​ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า ตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดจัดเป็นเครื่องสำอาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นั้น​ ขอชี้แจงว่า​ 

ผ้าอนามัยทุกชนิด ทั้งแบบใช้ภายนอกและแบบสอด จัดเป็นเครื่องสำอางตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอางมาโดยตลอด แต่เมื่อได้มีการปรับปรุง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ทำให้ผ้าอนามัยชนิดสอดไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง

จึงต้องมีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง "เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค" เนื่องจากมีการสอดเข้าไปในช่องคลอด ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย และควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งการกำหนดให้ฉลากต้องมีคำเตือน 

ยืนยัน!! การออกกฎกระทรวงเป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ไม่มีการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยในอัตราภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย​ มีเพียงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนสินค้าชนิดอื่น ๆ เท่านั้น

 

อย.แจง​ ผ้าอนามัยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย เป็นสินค้าควบคุม ไม่เก็บภาษี