สถานทูตไทย ณ เวียงจันทร์ ออกประกาศเกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ในลาว

สถานทูตไทย ณ เวียงจันทร์ ออกประกาศเกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ในลาว

จากกรณีที่มีการแชร์กันบนโชเชียลมีเดียเรื่องการฉีดวัคซีนในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ที่เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีให้กับประชาชนในวันที่ 17 มิถุนายนเป็นวันแรก ทำให้เป็นที่สนอกสนใจของหลาย ๆ คน โดยเฉพาะประชาชนคนไทยที่ต่างเฝ้ารอวัคซีนอย่างใจจดใจจ่อ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทร์ จึงได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับคนไทยใน สปป.ลาว ดังนี้

 

เงื่อนไขการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer Biontech ใน สปป.ลาว

ตามประกาศคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 สปป.ลาว ที่ 3619/สพก. ลงวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2021 และประกาศศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้กำหนดให้ฉีดวัคชื่น Pfizer Biontech เฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่ -80 องศาเชลเซียส โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะรับการฉีดวัคชีนดังกล่าวประกอบด้วย

1. บุคคลอายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งยังไม่ได้รับวัคนชนิดอื่น โดยต้องแสดงเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำมะโนครัวซึ่งสามารถระบุอายุ

2. ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานรัฐ แพทย์ ผู้ที่ทำงานที่จุดผ่านแดนสากล ผู้ที่มีการเดินทางต่งประเทศซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่น โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันการทำงาน

3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทางเดินหายใจ ตับ มะเร็ง ฯลฯ ซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่น ต้องแสดงเอกสารยืนยันประวัติการรักษา

สำหรับคนต่างชาติที่เข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นให้แสดงเอกสารยืนยันการทำงานประกอบการขอรับการฉีดวัคซีนดังกล่าว

นอกจากนี้ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ที่ 15/นย. ลงวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2021 ขณะนี้

สปป.ลาวคงการปิดด่าน โดยอนุญาตให้เดินทางเข้า สปป.ลาว ได้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นที่ได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจฯ

 

***ชาวต่างชาติที่ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องมีเอกสารรับรองการทำงานใน สปป.ลาว ด้วย

***เนื่องจากตอนนี้ สปป.ลาว ยังไม่เปิดพรมแดน ดังนั้นคนไทยไม่สามารถข้ามแดนไปขอฉีดได้นะค่ะ 

สถานทูตไทย ณ เวียงจันทร์ ออกประกาศเกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ในลาว