นิด้าโพลเผยผลสำรวจหัวข้อ มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดสรร/กระจาย วัคซีนหรือไม่

นิด้าโพลเผยผลสำรวจหัวข้อ มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดสรร/กระจาย วัคซีนหรือไม่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19” ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการจัดสรร/กระจาย วัคซีนป้องกัน COVID-19 

พบว่า

ร้อยละ 33.74 ระบุว่า มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก 

ร้อยละ 28.10 ระบุว่า มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาก

ร้อยละ 16.68 ระบุว่า ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลย 

ร้อยละ 13.86 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

และร้อยละ 7.62 ระบุว่า ไม่ค่อยมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

ซึ่งผลสำรวจโดยในส่วนใหญ่ระบุว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ https://nidapoll.nida.ac.th

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19” ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2564