5 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด- 19

5 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด- 19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้ 5 หน่วยงานได้แก่

1.กรมควบคุมโรค  

2.องค์การเภสัชกรรม

3.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

4.สภากาชาดไทย

5.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อนุญาตให้ 5 หน่วยงาน สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเร่งด่วน